Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden (verder te noemen: de “Voorwaarden”) van Wilson’s Paradise. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webshop (www.wilsonsparadise.com) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Wilson’s Paradise plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Wilson’s Paradise gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webshop van Wilson’s Paradise. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen.

 

1. Gegevens Wilson’s Paradise

1.1.  Wilson’s Paradise is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Wilson’s Paradise vind je hieronder: 

Wilson’s Paradise

Haarlemmerstraatweg 79

1165 MK Halfweg

Nederland

E-mail: [email protected]

Kamer van Koophandel nummer: 73464341

Btw-identificatienummer: NL129488902B02

 

2. Jouw gegevens

2.1.  Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Wilson’s Paradise mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Wilson’s Paradise vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

2.2.  Door jou verstrekte gegevens worden door Wilson’s Paradise alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op de website.

3. Het aanbod en de overeenkomst

3.1.  Wanneer je een artikel koopt via de webshop van Wilson’s Paradise ga je een overeenkomst aan met Wilson’s Paradise. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wilson’s Paradise een bevestiging naar het door jou opgegeven

e-mailadres heeft verzonden.

3.2.  Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Wilson’s Paradise niet. Neem contact op met Wilson’s Paradise wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4. Prijs en betaling

4.1.  De in de webshop op het moment van bestellen weergegeven prijs is inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten.

4.2.  Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webshop van Wilson’s Paradise aangegeven wijzen.

5. Afhandeling bestelling en levering

5.1.  Wilson’s Paradise spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.

5.2.  Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.

5.3.  Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Wilson’s Paradise heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.

5.4.  Eigendom van de door jou bestelde producten gaat op je over op het moment dat Wilson’s Paradise de volledige betaling heeft ontvangen.

5.5.  Wilson’s Paradise besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Wilson’s Paradise.

6. Kwaliteit

6.1.  Wilson’s Paradise spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar webshop. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de webshop en het product zoals bij jou bezorgd.

6.2.  Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Wilson’s Paradise aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten, mede door de natuurlijke materialen waarvan de kleding van Wilson’s Paradise wordt gemaakt, na het dragen en wassen gebruikssporen laten zien.

6.3.  De in de webshop aangeboden producten, zoals kledingstukken, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Wilson’s Paradise zijn samengesteld uit de in de webshop opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je de wasvoorschriften in acht neemt.

7. Herroepingsrecht

7.1.  Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze webshop.

7.2.  Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Wilson’s Paradise zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Wilson’s Paradise komen voor jouw eigen rekening.

7.3.  In geval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Wilson’s Paradise het voor het betreffende product betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Wilson’s Paradise het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden.

7.4.  Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in een openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

7.5.  Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Wilson’s Paradise aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Wilson’s Paradise zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.

7.6.  Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

8. Wijzigingen in deze Voorwaarden

8.1.  Indien Wilson’s Paradise besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 20 maart, 2019.

9. Geschillen

9.1.  Wilson’s Paradise streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze per post, e-mail of op een andere manier richten aan: 

Wilson’s Paradise

Haarlemmerstraatweg 79

1165 MK Halfweg

E-mail: [email protected]

9.2.  Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Toepasselijk recht

10.1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Wilson’s Paradise gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.